Seniorenbund

Obmann
Rudolf Doppelhfoer
Zintonergraben 2, 8614 Breitenau
Tel. 0699/10813021
Email: rdoppelhofer@gmx.at